Vrijwilligers Beleid en Vrijwilligerovereenkomst

Conform de bepalingen in de Arbeidsomstandighedenwet verklaart het bestuur dat tijdens werkzaamheden bij SPG Langstraat een beleid wordt gevoerd gericht op het beschermen van veiligheid en gezondheid van vrijwilligers die onder het gezag van het bestuur werkzaamheden verrichten.

INTENTIEVERKLARING
Conform de bepalingen in de Arbeidsomstandighedenwet verklaart het bestuur dat tijdens werkzaamheden bij SPG Langstraat een beleid wordt gevoerd gericht op het beschermen van veiligheid en gezondheid van vrijwilligers die onder het gezag van het bestuur werkzaamheden verrichten.
Het beleid richt zich op 3 aandachtsvelden:
 1. Duidelijke afspraken met de vrijwilliger voor wat betreft zijn/haar kunnen en kennen, hierbij rekening houdend met de leeftijd en constitutie van betrokkene.
 2. De plicht van het bestuur van SPG Langstraat de vrijwilliger voor te lichten en te instrueren over de mogelijke risico’s van de uit te voeren werkzaam-heden op basis van de risico-inventarisatie.
 3. De plicht van de vrijwilliger zich te conformeren aan het arbeidsomstandig-hedenbeleid van SPG Langstraat.

Ondertekening:

Naam:……………………………………………………Functie:……………………...


_________________________________________(handtekening)

Het vrijwilligersbeleid waar SPG Langstraat mee werkt wordt hieronder beschreven. Dit beleid wordt bewaard in de protocollenmap, die staat in SPG kast.

Het beleid bestaat uit 5 elementen:

 1. De vrijwilliger en de intakeprocedure
 2. Toezichthoudende taak
 3. Voorlichting en onderricht
 4. Werkoverleg
 5. Geschillen
 6. Taakomschrijving

1. De Vrijwilliger en de intakeprocedure
Onder vrijwilligers wordt verstaan personen die veelal op vaste momenten en/ of op afroep werkzaamheden uitvoeren voor SPG Langstraat. Vrijwilligers zijn niet in loondienst en krijgen geen financiële beloning. De instructeurs zijn ook vrijwilligers, maar krijgen jaarlijks een vaste kleine benzine en onkosten ver-goeding. Deze vergoeding voldoet aan de wettelijke voorschriften voor onkostenver-goedingen voor vrijwilligers. Er is geen sprake van een arbeidscontract of dienstverband. Er is wel sprake van een overeenkomst waarin de inzetbaarheid van de vrijwilliger omschreven staat.

Intakeprocedure
Nadat een aspirant- vrijwilliger, telefonisch, schriftelijk, via email of mondeling, heeft laten weten mogelijk geïnteresseerd te zijn in vrijwilligerswerk, zullen de volgende stappen worden ondernomen:

 1. De secretaris of een van de bestuursleden maakt een afspraak voor een kennismaking tijdens een van de twee lesavonden van de stichting.
 2. Tijdens deze kennismaking wordt een uitleg gegeven over: SPG langstraat alge-meen, de hulpmiddelen die gebruikt worden, de taken van vrijwilligers, de paarden en er vindt een rondleiding plaats. Daarnaast is er ruimte om te kijken en eventueel al te helpen tijdens de paardrijlessen. Bij een positieve ervaring wordt afgesproken dat de aspirant -vrijwilliger de week erop nogmaals komt kijken en helpen.
 3. Tijdens de tweede avond kijken en helpen kan de aspirant-vrijwilliger ervaren hoe het vrijwilligerswerk is en beslissen of hij/ zij vrijwilliger wil worden.
 4. Als de aspirant -vrijwilliger beslist om vrijwilliger te worden, neemt een van de be-stuursleden de vrijwilligersovereenkomst met hem/haar door. Uiteindelijk wordt de overeenkomst getekend. Bij vrijwilligers onder de 18 jaar moeten de ouders ook te-kenen.
 5. Het bestuur zorgt ervoor dat de vrijwilliger een kopie krijgt van de overeenkomst. De overeenkomst wordt in de hiervoor bestemde map in de SPG Kast bewaard.
 6. Daarna is de aspirant – vrijwilliger officieel vrijwilliger en zij/ hij zal na een aantal maanden een vest en T-shirt krijgen. Deze SPG kleding is in bruikleen en moet te-rug gegeven worden, als men stopt met vrijwilligerswerk!

2. Toezichthoudende taak
Het bestuur van SPG Langstraat is verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van de vrijwilliger in relatie tot de werkzaamheden die de vrijwilliger uitvoert op tijdens de paardrijlessen en evenementen van SPG Langstraat. Toezicht op veilig en gezond werken is gedelegeerd naar de instructeur die indien nodig informatie doorgeeft aan het bestuur. Het bestuur neemt daarna indien nodig verdere acties. Vrijwilligers dienen altijd de instructies van de instructeur op te volgen. Vrijwilligers mogen alleen na overleg met de instructeur/ het bestuur op eigen initiatief zelfstandig werkzaamheden uitvoeren bij/ voor SPG Langstraat.

Het bestuur heeft het recht de vrijwilliger te weigeren of te schorsen als deze dreigt zichzelf en/of anderen in gevaar te brengen of de werkzaamheden op/van SPG Langstraat te verstoren.

3. Voorlichting en onderricht
Het bestuur van SPG Langstraat is, conform de bepalingen van de Arbowet, verplicht de vrijwilliger te informeren over de risico’s van het werk zoals vastgesteld in de risico-inventarisatie. De nieuwe vrijwilliger wordt op de hoogte gebracht van de aanwezigheid van een RI&E, BHV plan en diverse andere belangrijke protocollen. Deze protocollen staan in de proto-collen map in de SPG kast naast de rijbak van manege Pullens. De vrijwilliger en een van de bestuursleden kijken samen door deze map heen en de vrijwilliger leest daarna de voor hem/ haar van toepassing zijnde informatie verder door. Vragen kunnen aan het bestuur gesteld worden. Daarnaast krijgt elke nieuwe vrijwilliger de helpers handleiding uitgereikt, waarin uitleg wordt gegeven over de materialen en de werkwijze van de SPG.

4. Werkoverleg
Conform de eisen van de Arbowet wordt 1 x per jaar een groepsoverleg gehouden met alle vrijwilligers. Hierbij wordt de gang van zaken besproken en evt. afspraken gemaakt of aangepast. Arbeidsomstandigheden vormt een vast agendapunt. Ook komen voorlich-tingsthema’s aan bot zoals aangegeven in het schema van de RI&E. Tijdens dit overleg kunnen de vrijwilligers ook punten benoemen waar ze tegen aan lopen en/ of vragen over hebben. Indien wenselijk kan een vrijwilliger altijd een individu-eel gesprek aanvragen met het bestuur of het bestuur met een individuele vrijwilliger. Daarnaast hebben de instructeurs samen met een bestuurslid minimaal 1 x per jaar een werkoverleg.

5. Geschillen
Bij geschillen zal in goed overleg getracht worden tot nadere overeenstemming te komen. Beide partijen kunnen hierbij een mediair aanwijzen. Als overeenstemming mislukt, komt de vrijwilligersovereenkomst te vervallen.

6. Taakomschrijving
SPG Langstraat heeft als doel recreatieve paardrijlessen voor mensen met een beperking te verzorgen. Het streven is dat alle ruiters datgene doen en/ leren wat binnen hun mogelijkheden ligt. De vrijwilligers/ instructeurs/ bestuur streven dit doel na.

De instructeurs:
De instructeur bij SPG Langstraat geeft paardrijles aan mensen met een beperking. Deze lessen worden gegeven in groepsvorm. Hierbij heeft de instructeur een aantal taken:

 • heeft de leiding tijdens de les
 • instrueert de ruiters
 • beslist welke ruiter op welk paard rijdt
 • beslist welk harnachament wordt gebruikt
 • ziet toe op het juiste gebruik van de tillift
 • stuurt de andere vrijwilligers aan
 • zorgt voor veiligheid tijdens de lessen en tijdens het op en afzadelen
 • meelopen langs het paard
 • eventueel mee rijden tijdens een buitenrit om veiligheidsredenen
 • opleiden nieuwe paarden voor werken met ruiters met een beperking
 • geeft bijzonderheden over ruiters/ vrijwilligers/paarden/ accommodatie en wat be-treft veiligheid door aan het bestuur.
 • denkt samen met het bestuur na over de groepssamenstelling.

De vrijwilligers:
De vrijwilligers ondersteunen de instructeur tijdens de lessen en volgt diens instructie op. De vrijwilligers kunnen de volgende taken hebben:

 • op en afzadelen
 • ruiters helpen bij op en afzadelen
 • ruiters helpen bij op en afstijgen (na overleg met instructeur eventueel helpen met tillift)
 • meelopen langs het paard
 • eventueel mee rijden tijdens een buitenrit om veiligheidsredenen
 • opleiden nieuwe paarden voor werken met ruiters met een beperking

Het bestuur:
Het bestuur verzorgt het bestuurlijk deel van de Stichting en is eindverantwoordelijk voor alle zaken rondom de Stichting. Tijdens de paardrijlessen wordt er nagestreefd, dat er minimaal een bestuurslid aanwezig is. Het bestuur heeft onderling een taakverdeling gemaakt.

VRIJWILLIGERSOVEREENKOMST

Gegevens van de vrijwilliger:

Naam:    
Straat:    
Postcode:   Plaats:  
Telefoonnummer:    
E-mail:    
Geboortedatum:    
Ouder/ contactpersoon( indien jonger dan 18 jaar):   
Telefoonnummer:    
Foto’s /filmpjes van de vrijwilliger mogen wel / niet gebruikt worden voor website/ krant / folder
Maat Kleding:    
Startdatum:    

 

1.    De vrijwilliger komt vrijwilligerswerk doen op de volgende dag/avond:


_________________________________________________________

2.    De vrijwilliger komt op de volgende tijden:


_________________________________________

3.     De vrijwilliger zal de volgende taken gaan doen:


__________________________________________________________________
 

4. Met de vrijwilliger zijn de volgende aandachtspunten besproken:

[] Organisatie uitleg (bestuur etc.)
[] Rondleiding werkplek
[] RI&E
[] BHV plan inclusief ontruimingsplan
[] Calamiteiten plan
[] Ongevallen registratie
[] Huisregels en rijbaanregels
[] Geheimhoudingsplicht gegevens/ informatie ruiters
[] Overige protocollen en waar deze te vinden zijn
[] Uitleg tillift
[] Wanneer en bij wie afmelden als je niet kan komen
[] Gegevens vertrouwenspersoon
[] Verzekering
[] Bruikleen vest en T-shirt
[] Uitreiking helpers handleiding


5. Overige opmerkingen/ afspraken:

 

 

 

 

 

Handtekening namens het bestuur        Handtekening vrijwilliger voor akkoord

 

 

 

 • zaterdag, 30 januari 2016

Inlogformulier